Interessert i et verv i Håp i Havet?

Styret går av etter konferansen i mars/april. Er du student ved BFE-fakultetet har du muligheten til å få et lærerikt, spennende og givende verv. Innkalling til årsmøte vil sendes ut til studentene via mail, i tillegg vil Facebook-arrangement opprettes. Det er helt uforpliktende å møte opp!

Hvis du synes dette høres ut som et interessant verv kan du lese deg opp på stillingsbeskrivelsene her.

Stillingsbeskrivelser

Styreleder og nestleder

Styreleder har et overordnet blikk, hovedansvar og skal til enhver tid være oppdatert på de andre vervene og hvor konferansen står. Styreleder er ordstyrer for alle møtene, og skal sørge for god kommunikasjon og engasjement innad i styret. Styreleder er, sammen med kommunikasjonsansvarlig, organisasjonens ansikt utad. Nestleder samarbeider tett med styreleder hele veien, og deler funksjonene. Nestleder har det organisatoriske ansvaret, og blir også brukt som referent under styremøtene. Ved eventuelt fravær av leder, er nestleder stedfortreder.

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for at konferansen blir markedsført og for at det skapes oppmerksomhet og blest rundt arrangementet. Kommunikasjonsansvarlig har kontakt med media, utarbeider og oppdaterer både hjemmesiden, Facebook-side og andre sosiale medier. Organisering av stand og andre markedsaktiviteter inngår også i vervets ansvarsområder. Kommunikasjonsansvarlig har også ansvar for utforming av all markedsmateriell som flyers, plakater, programblad, o.l.

Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig for Håp i Havet har som ansvar å sørge for at praktiske detaljer rundt arrangementet blir gjennomført og tatt hånd om. Dette omhandler blant annet å inngå avtaler til diverse forbruk, booke lokaler, ordne teknisk utstyr, lage kjøre- og arbeidsplaner til konferansen. Arrangementsansvarlig må derfor planlegge og gjennomføre praktiske tiltak både før og under arrangementsdagen.

Programansvarlig

Programansvarlig for Håp i Havet har ansvar for å utforme det faglige programmet for arrangementet, og sende ut invitasjoner til foredragsholdere, åpningstaler, debattdeltakere osv., samt være kontaktperson for de aktuelle. Programansvarlig skal holde oversikt over og være tilgjengelig for de aktuelle deltakere i programmet på selve konferansedagen.

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig for Håp i Havet har du det overordnede ansvaret for økonomien til konferansen. Dette medfører oppgaver som å sette opp budsjett, betale og sende ut regninger, samt føre regnskap. Gjennom vervet som økonomiansvarlig vil du få opplæring i regnskapsprogrammet som benyttes og du vil få veiledning for utføring av oppgavene som er nødvendig. Dette er et verv som ikke krever bakgrunnskunnskaper, men hvor en interesse for økonomi er en fordel. Vervet gir utfordring og er et av vervene hvor arbeidsmengden kan fordeles godt utover året. Det er en del å gjøre før konferansen da fakturering i stor grad gjøres i denne tiden. Det er også en del arbeid etter konferansen da regninger skal betales og regnskapet skal føres ferdig til neste styre overtar.

Bedriftsansvarlig

Bedriftsansvarlig for Håp i Havet har ansvar for å ta kontakt med bedrifter for å selge «pakker» som eksempelvis inneholder stand og annonser. Bedriftsansvarlig har kontakten med bedriftene underveis i planleggingsfasen og formidler informasjon bedriftene har behov for. I forkant av konferansen må en stand-plan utformes og på selve dagen følger man opp bedriftene på standområdet og hjelper til ved behov.

Hvorfor et verv i Håp i Havet?

Det beste med vervet var hvor sosialt det var, og hvor sammensveisa som styre man blir når alle jobber hardt mot et mål! Jeg hadde et stort læringsutbytte, hvor jeg stadig fikk utfordre meg selv på kreativitet og løsningsorientering! Vil anbefale alle et verv i Håp i Havet.

Mathea Jordbru
Kommunikasjonsansvarlig 2022

Med verv i HiH vil man få en unik mulighet til å planlegge og arrangere en studentkonferanse på egenhånd. Det jeg likte best var at man hadde et felles konkret mål man jobbet mot. Man lærer hvordan man selv arbeider både alene og sammen med andre i praksis. I tillegg til dette ga det oss mulighet å komme tett på næringa og andre eksterne aktører. Utbyttet har gitt meg både praktisk og teorietisk kunnskap om prosjektorganisering og samarbeid som jeg ikke ville fått gjennom fag på skolen.

Christoffer Høyer
Styreleder 2021

Vervet er en fantastisk mulighet for å tilegne seg ny kunnskap og forstå kompleksiteten i å planlegge et så stort arrangement som Håp i Havet er. Du vil få utfordringer som er lik det du møter i arbeidslivet og er du heldig sitter du igjen med et nettverk som er gull verdt.

Marcus Gamst Johansen
Kommunikasjonsansvarlig 2020

Et verv i Håp i Havet gir verdifull erfaring som en kan ta med seg inn i «voksenlivet». Det er et år hvor man får testet samarbeid, prosjektorganisering og kommunikasjonsevner til det ytterste. Håp i Havet 2022 ble planlagt og gjennomført i en tid med stadige endringer i korona-restriksjoner. Det var svært lærerikt å planlegge et stort arrangement i en så usikker tid. Personlig ga vervet i Håp i Havet meg mye selvtillit i jobbsøkerprosessen, og det var nok en viktig faktor til at jeg kunne gå rett ut i fulltidsjobb ved avsluttet studie. I arbeidslivet har jeg tatt med meg erfaringene fra å jobbe i team, ofte med korte tidsfrister og høy stressfaktor.

 Hanne Askestad
Styreleder 2022

Noe av det beste med å sitte i styret i Håp i havet var å bli kjent med fantastiske mennesker på tvers av de ulike kull, og man får man en fantastisk mulighet til å knytte kontakt med næringslivet og jobbe sammen mot et felles mål. Vervet i HiH er kanskje noe av det beste jeg har gjort i løpet av studiet og det er erfaring jeg absolutt ikke kunne vært foruten. På grunn av korona måtte vi raskt omstille oss og nærmest forkaste opplegget som hadde vært tidligere år til fordel for en digital versjon. Til tross for at det var en prøvelse når vi sto i situasjonen har det gitt meg en trygghet når det kommer til å stå kontinuerlig omstilling.

Amalie Uchenna Odu
Arrangementansvarlig 2021